دوشنبه ٢٩ اسفند ١٤٠١
 En
پرتال استانداری
صفر صادقی پور
مدیر کل
شماره تلفن دفتر: 33613207
 سوابق تحصیلی:
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری - محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری
سوابق کاری:
کارشناس شهرسازی شهرداری شهر سیرجان
مسؤل واحد معماری وشهر سازی دفتر فنی استانداری هرمزگان
معاون امور زیربنایی و نظارت اداره کل امور روستایی و شوراها
کارشناس مسئول پیگیریهای معاونت هماهنگی امور عمرانی
معاون معماری ، شهرسازی و برنامه ریزی اداره کل دفتر فنی ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک
سوابق مرتبط:
نماینده استانداری در کمیته فنی کمیسیون ماده پنج استان
نماینده استانداری در جلسات بررسی مطالعات طرحهای جامع و تفضیلی و هادی شهرهای استان
نماینده استانداری به عنوان عضو کمیته تشخیص آثار باستانی استان
نماینده استانداری در کمسیون ماده صد شهرداریهای استان بازرس استانداری در کمیته صیانت از حقوق شهروندی
نماینده استانداری در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان
دبیر مطالعات تهیه طرح هادی شهرهای استان دبیر کمیسیون ماده 99 استان
عضو کمیته انطباق شورای اسالمی شهر بندرعباس
سوابق تدریس:
تدریس در دانشگاه هرمزگان
تدریس دردانشگاه جهاد دانشگاهی بندرعباس
تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی بندرعباس
وضعیت شغلی فعلی: مدیرکل امور شهری وشوراهای استانداری هرمزگان از اردیبهشت 98 تا کنو

دفتر امور شهری و شوراها

1-مطالعه و بررسی وضع شهرهای استان از نظر تأسیسات و تسهیالت رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی شهرهای استان. 2-همکاری با دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری به منظور تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط الزم برای تعیین اولویتهای طرحهای عمرانی در شهرها.

3-بررسی طرحهای عمرانی شهرداریها پس از اخذ نظر دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل ترافیک، به منظور استفاده از اعتبارات وزارت کشور و همچنین طرحهایی که از محل اعتبارات عمرانی کشور انجام میگیرد.

4-مطالعه و بررسی در مورد منابع درآمد شهرداریها به منظور ارایه خط مشی و اتخاذ روشهای مناسب در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداریها و خودکفایی آنها.

5-بازرسی از کلیه اقدامات اجرایی شهرداریها در سطح شهرها و تهیه گزارشهای دورهای جهت مراجع ذیربط

6-همکاری با اداره کل مدیریت بحران استان در تعیین اولویت شهرها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از سیل و بالیای طبیعی برای تخصیص اعتبارات الزم براساس قوانین و مصوبات شورای برنامهریزی و مدیریت استان و سایر شوراهای مرتبط.

7-بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شوراهای اسالمی شهرها و شوراهای اسالمی فرادست در قالب کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسالمی ذیربط و پیشنهادات شهرداریها در مورد برنامههای عمرانی از نظر مالی و اعتباری.

8-صدور دستورالعملهای الزم به شهرداریها به منظور ایجاد هماهنگی در تهیه طرحهای توسعه شهری اعم از مالی و اعتباری، خدماتی و عمرانی.

9-جمعآوری و تهیه آمار و اطالعات مورد نیاز در زمینه شهرداریها و شوراهای اسالمی شهر و شوراهای اسالمی فرادست استان و بررسی اقدامات و عملکرد آنها و گزارشهای ارسالی شهرستان ها.

10-ارایه پیشنهاد برنامههای آموزشی و آشنا سازی اعضاء شوراهای اسالمی شهرها و شوراهای اسالمی فرادست با وظایف و مسئولیتهای قانونی خود و سایر مسایل مورد نیاز در جهت اجرای هر چه مطلوبتر وظایف و امور نظارتی مربوطه و پیگیری مراحل اجرایی.

11-ارایه پیشنهاد برنامه آموزشی به واحد مرتبط با آموزش کارکنان به منظور آشنایی کارکنان استانداری، فرمانداریها و بخشداریها با قوانین، آییننامهها و دستورالعملهای مربوط به شوراهای اسالمی.

12-برنامهریزی و پیگیری در جهت برپایی همایشهای استانی و شهرستانی با حضور اعضاء شوراهای اسالمی شهرها و شوراهای اسالمی فرادست بمنظور تبیین سیاستها و خط مشیهای عمومی دولت در استان و تشویق و ترغیب آنان جهت اجرای آن در حوزه نظارتی مربوطه.

13-بررسی شکایتهای واصله از شهرداریها، شوراهای اسالمی شهرها و شوراهای اسالمی فرادست و رسیدگی الزم مطابق قوانین و مقررات.

14-بررسی نیازها و اقدامات مالی شهرداریها و نظارت بر انجام امور مربوط به حسابرسی آنها.

15-نظارت بر انجام امور پرسنلی و استخدام شهرداریها از طریق اجرای وظایف محوله به دبیرخانه شورای اداری و استخدامی شهرداریهای استان.

16-راهبری و نظارت بر برنامههای پژوهشی شهرداریها از طریق ایفای وظایف محوله به دبیرخانه به شورای پژوهشی امور شهری استان.

17-ارایه راهبری در توسعه امور فناوری اطالعات شهرداریها.

18-بررسی تعرفههای عوارض محلی و بهای خدمات پیشنهادی شهرداریها و شوراهای اسالمی شهرها و پیگیری انجام مراحل قانونی و ابالغ آن ) موضوع آییننامه اجرایی وضع و وصول عوارض

(. 19-پیگیری امور مرتبط با درجهبندی و تأسیس شهرداریها. 20-عضویت و شرکت در کارگروهها و کمیسیونهای مرتبط با شهرداریها و شوراهای اسالمی شهرها و شوراهای اسالمی فرادست ) کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری اراضی و کمیسیون مواد 100 و 77 قانون شهرداریها و ... ( 21-پیگیری امور مرتبط با سازمان وابسته به شهرداریهای استان

آدرس : رسالت جنوبی - جنب پارک دولت - استانداری هرمزگان
تلفن تماس : ۳۱ - ۳۳۶۱۰۵۳۰ - ۰۷۶
کدپستی : ۷۹۱۶۸۱۳۴۹۵
شماره فکس : ۴ - ۳۳۶۱۰۴۶۳ - ۰۷۶
شماره پیامکی: ۵۰۰۰۲۷۶۱
آدرس الکترونیکی : info@hormozgan.ir
آخرین بروز رسانی: 1401/12/29
بازدید امروز: 1502 | تعداد کل بازدیدکنندگان: 9783791 | تعداد بازدیدکنندگان آنلاین: 3