سه شنبه ٠٥ مهر ١٤٠١
مدیر کل
معرفی

نام و نام خانوادگي: نادر قادری

تاریخ تولد: 1356

تحصیلات : فوق لیسانس

رشته : مدیریت مالی دولتی

محل تولد : بافت-کرمان

سوابق :

بخشدار احمدی ، بخشدار مرکزی حاجی آباد

معاون امور اداری و مالی استانداری

 

شرح وظایف دفتر


اداره كل امور اداري و مالي

1. انجام كليه امور پرسنلي و اداري كاركنان استانداري، فرمانداري ها و بخشداري ها در حدود اختيارات قانوني تفويض شده.

2. انجام تشريفات قانوني استخدام و تهيه و صدور احكام استخدامي كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه در حدود اختيارات تفويض شده.

3. تكميل و تنظيم پرونده هاي پرسنلي و تهيه خلاصه پرونده كاركنان استانداري.

4. اجراي مقررات انضباطي كاركنان استانداري.

5. تهيه و صدور احكام مرخصي هاي كاركنان استانداري در حدود قوانين و مقررات مربوط.

6. اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و برنامه ريزي و پيگيري تشكيل كميته مربوط.

7. تهيه و صدور احكام انتقال، انتصابات و ماموريت مستخدمين در حوزه استانداري و واحدهاي تابعه براساس قوانين و مقررات.

8. انجام امور پرسنلي، بازنشستگان و موظفين استانداري و واحدهاي تابعه.

9. تهيه احكام مربوط به برقراري حقوق و مزايا( اعم از مستمر يا غير مستمر) در مورد مستخدمين استانداري و واحدهاي تابعه.

10. ثبت و نگهداري تمامي آمار و اطلاعات پرسنلي براساس احكام صادره به منظور استفاده در براورد اعتبارات جاري استانداري و واحدهاي تابعه.

11. انجام اقدامات لازم به منظور برقراري تسهيلات رفاهي كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه.

12. دريافت، ثبت و توزيع كليه مكاتبات عادي استانداري اعم از وارده يا صادره.

13. تفكيك و ارجاع نامه هاي رسيده به واحدهاي مربوط و پيگيري در اين زمينه به منظور تسريع در انجام امور.

14. بايگاني و نگهداري كليه مكاتبات و اسناد و مدارك و اوراق عادي استانداري و انجام امور جاري.

15. نگاهداري دفاتر اعتبارات و تامين هزينه ها براساس اعتبارات تخصيصي به تفكيك مواد و برنامه.

16. انجام امور دريافت ها و پرداخت هاي مستمر و غيرمستمر مطابق اعتبارات مربوط و حواله هاي رسيده.

17.   تهيه و تنظيم و صدور اسناد هزينه و پرداخت هزينه هاي مستمر و غيرمستمر استانداري و ثبت ارقام هزينه در دفاتر مربوط.

18.   تهيه و تنظيم ليست حقوق و مزاياي كاركنان استانداري.

19.   اقدام در وصول وجوه اعتبارات براساس درخواست هاي صادر شده.

20.   انجام وظايف مربوط به تسجيل طبق قانون محاسبات عمومي اختيارات تفويض شده.

21.   رسيدگي به اسناد هزينه از نظر تكميل مدارك و انطباق با قوانين و مقررات مربوطه.

22.   تهيه فهرست مطالبات كاركنان از بابت ديون سنواتي و غيره و ارسال آن ها به مراجع ذيربط.

23.   نگاهداري وتنظيم حساب اعتبارات و تعهدات و ديون و تهيه گزارش هاي لازم.

24.   بررسي و تهيه لوازم مورد نياز و انجام تعميرات ساختمان و اموال و اثاثيه استانداري طبق مقررات و حدود اعتبارات.

25.   تهيه و تنظيم و نگاهداري حساب انبار و اسناد خريد.

26.   تنظيم سرويس تلفن، روشنايي و تاسيسات و برنامه كار خدمتگزاران، رانندگان و نگهبان و برنامه كشيك در غير ساعات اداري و نظارت بر نحوه كار آن ها.

27.   مراقبت در حفظ ساختمان و اثاثيه استانداري و پيشگيري از بروز آتش سوزي و ساير اتفاقات.

28.   نظارت بر انجام امور نقليه و حمل و نقل استانداري و واحدهاي تابعه.

29.   رسيدگي به شكايات ارزشيابي شنوندگان و تهيه گزارش جهت ارائه به شوراي ارزشيابي به منظور صدور راي قطعي در موارد اختلاف.

30.   برنامه ريزي و اجراي ارزشيابي سالانه كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه.
کانال ارتباطی

شماره تماس :31-33610530 076
نمــابر : 33610463 076
شماره پیامک : 50002761

 پست الکترونیک Info@hormozgan.ir

آخرین بروز رسانی: 1401/07/04

استان هرمزگان

ااستان هرمزگان، جنوبی ترین استان ایران، در ساحل خلیج فارس و دریای عمان با جمعيت 1 ميليون 776 هزار و 415 نفر و مساحتی حدود 68 هزار و 476 کیلومتر مربع قرار دارد. این استان از شمال و شمال شرقی با استان کرمان، از شمال غربی و غرب با استان های فارس و بوشهر و از شرق با استان سیستان و بلوچستان همسایه بوده و جنوب آن را آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان به صورت نواری به طول تقریبی 900 کیلومتر در بر گرفته است. مرکز استان هرمزگان، بندرعباس است و 13 شهرستان، 40 بخش، 45 شهر و 1277 روستا دارد.